תקנון הכוורת – בנק הזמן

תקנון הכוורת – בנק הזמן

  1. הגדרות:

1.1   "הפרויקט" – הכוורת-בנק הזמן הינו פרויקט המאפשר סחר חליפין בין מקבלי ונותני שירותים, במודל של שירות תמורת שירות במסגרת זמן ברורה (שעה תמורת שעה).

1.2   "אתר הפרויקט" – אתר האינטרנט של הפרויקט, באמצעותו ובמסגרתו ממומש הפרויקט בין מציעי ונותני השירותים השונים. אתר הפרויקט משמש כפלטפורמה למשתמשים רשומים להעלות הצעות לנתינה ובקשות לקבלה לגולשים המעוניינים בכך.

1.3   "משתתפי הפרויקט" – מבצעי הפרויקט בהתנדבות בפועל, נותני ומקבלי הזמן במסגרת הפרויקט שהנם תושבי העיר רעננה בלבד.

  1. מטרות הפרויקט

2.1   העמקת קשרי הגומלין ופיתוח הסולידריות החברתית בין התושבים בפתיחת בנק ידידותי וזמין לכל תושב ותושב.

2.2   פיתוח היכולת לתת ולקבל בקרב תושבי העיר.

2.3   מתן אפשרות לצריכת משאבים בלתי מנוצלים של חברים בקהילה בעלי ידע , מומחיות וניסיון, ללא עלות כספית.

  1. אי קיום יחסי עובד - מעביד

3.1    מוסכם ומוצהר על ידי כל משתתף בפרויקט, כי ברור ומובן לו, באופן חד משמעי, כי הפרויקט אינו ישות משפטית. אי לכך, בשום מקרה לא חלים ולא יחולו יחסי עובד - מעביד בין הפרויקט ו/או הנהלתו ו/או עיריית רעננה לבין מי ממשתתפיו, ואין המשתתפים בפרויקט ו/או מי מטעמם זכאים לכל תשלום ו/או זכויות כל שהן מהפרויקט ו/או כתוצאה ממנו ו/או מהנהלתו, שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד ממעבידו.

3.2    מוסכם בזאת מפורשות, כי כל משתתף בפרויקט, והוא בלבד, יישא בשכרו שלו ובכל שכר מי מטעמו ובתשלום כל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעים עפ"י כל דין ונוהג לעובד ממעבידו, והפרויקט לא יישא בכל תשלום או הטבה כאמור.

  1. אחריות

4.1   כל הפעילות במסגרת הפרויקט תעשה בהתנדבות מלאה ועל אחריותם המלאה של משתתפי הפרויקט.

4.2   מובהר ומוסכם, כי לא תחול כל אחריות משפטית ו/או אחרת על מי מיוזמי הפרויקט ו/או שותפיו ו/או מארגניו ו/או צוות הפרויקט ו/או עיריית רעננה, בשום מקרה.

4.3   בהסכמת משתתף הפרויקט לתקנון זה, משחרר המשתתף את צוות הפרויקט ו/או שותפיו ו/או מנהליו ו/או חברי ועד ההנהלה ו/או עיריית רעננה ו/או כל אחר מטעמו של הפרויקט מכל אחריות לנזקים שיגרמו למשתתף (נותן ו/או מקבל שירות) במהלך ההשתתפות בפרויקט.  

4.4   מובהר ומוסכם על ידי המשתתף, כי בכל מקרה עיריית רעננה ו/או הנהלת הפרויקט ו/או כל מי מטעמן לא יישא בכל אחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו בקשר עם קבלת ונתינת השירות על ידי המשתתף.

4.5   השימוש והגלישה באתר הפרויקט הינם באחריות המשתמש בלבד.

4.6   עיריית רעננה ו/או הנהלת הפרויקט ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה שהיא על טיב השירותים המוצעים באתר ואופן ביצוע ההחלפות בין המשתתפים, וכל ביצוע החלפה בין המשתמשים באתר הפרויקט הינם על אחריותם ובשליטתם בלבד.

4.7   במידה ולא יוכל המשתתף לקיים את תחומי הזמן שקבע מול משתתף אחר, הרי שעל המשתתף האחריות והחובה להודיע מידית למשתתף האחר על ביטול הפעילות וקביעת מועד חלופי.

4.8   המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת, כי ינהג בכבוד בנכסיהם וברכושם של המשתתפים האחרים ו/או במקרה ולא יהיה באפשרותו לקיים את הפעילות אותה התחייב לבצע ו/או לקבל במסגרת הזמן. כמו כן, מתחייב המשתתף לשמור על כללי התנהגות אתיים ומקובלים בכל הקשור ברכושו ו/או נפשו של המשתתף האחר.

  1. תחומים שאינם מתאימים להשתתפות בפרויקט

5.1   במסגרת הפרויקט לא יתאפשר מתן שירות בתחום הגוף ו/או הנפש.

5.2   במסגרת הפרויקט לא תתאפשר תרומת זמן בתחום ממנו מתפרנס משתתף הפרויקט ו/או בכל תחום המחייב דיווחים לרשויות המס ו/או תשלום מס על פי חוק. המשתתף פוטר בזאת את הפרויקט ו/או כל מי מטעמו ו/או מייסדיו ו/או שותפיו מכל אחריות בעניין זה.

  1. כללי שימוש באתר הפרויקט

6.1    הגלישה באתר הפרויקט כפופה לאישור קבלת תנאי השימוש על ידי המשתתף לאחר שהבין אותם במלואם, ולהסכמתו המלאה להוראות תקנון זה.

6.2   כל משתתף יוכל להציע ו/או לקבל זמן בתחומים מגוונים, על פי כישוריו ורצונותיו – והכל בהתאם להצעות הזמן הקיימות במאגר, כמפורט באתר הפרויקט.

6.3   כל משתתף יוכל להוסיף תחומים חדשים שאינם במאגר. תחומים חדשים ייקלטו לאחר אישור הנהלת הפרויקט.

6.4   השימוש באתר הפרויקט מוגבל לסחר חליפין של הזמן בהחלפת סוג מסוים של שירות בין נותן למקבל שירות (60 פרחי רעננה תמורת 60 דקות שירות).

6.5   לשם הנוחות בלבד, מנוסח אתר הפרויקט ותקנון זה בלשון זכר. ההשתתפות בפרויקט מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

6.6   אין לעשות כל שימוש באתר הפרויקט ו/או בפרויקט בכלל למטרות שונות מן המטרות המוגדרות בתקנון זה, וכל שימוש שלא למטרות אתר הפרויקט, לרבות פנייה שלא לצורך ו/או שלא למטרת החלפת שירות בין המשתמשים, מהווה שימוש הנוגד את הוראות תקנון זה, על כל המשתמע מכך.

6.7   ידוע ומובן למשתתף, כי הנהלת הפרויקט אוסרת בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים פרסום שירותים אשר מסחר ו/או שימוש בהם נוגדים את חוק מדינת ישראל, לרבות: שירותי מין וכל שירות אשר מסחר או שימוש בו אסורים על פי כל דין.

6.8   הנהלת הפרויקט רשאית בכל עת, והמשתתף מסכים לכך, לערוך ו/או לשנות ו/או לבטל כל מודעה אשר מועלית על ידי מי מהמשתמשים באתר הפרויקט – בהתאם למטרות הפרויקט ולשיקול דעתה הבלעדי.

6.9   הנהלת הפרויקט שומרת לעצמה שלא לאשר מודעה ו/או נוסח מודעה אשר אינם הולמים את אתר הפרויקט ו/או אשר מנוגדים לדין בישראל והכל – מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.10                        מובהר ומוסכם, כי גולש ו/או משתמש באתר הפרויקט, אשר מודעתו שונתה ו/או נחסמה ו/או הוסרה לא יהא זכאי לכל פיצוי משום מין וסוג שהוא. כמו כן, הנהלת הפרויקט שומרת לעצמה את הזכות לחסום גולשים ומשתמשים אשר עושים שימוש שלא כדין ו/או שאינו הולם באתר הפרויקט, וזאת בלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשותה.

6.11                        המשתתף מבין ומסכים לכך, כי במהלך ההרשמה לאתר הפרויקט יתבקש למסור מספר פרטים אישיים, לרבות: שם מלא, עיר מגורים וכתובת דוא"ל, אשר מסומנים בכוכבית. מובהר בזאת, כי מסירת הנתונים המסומנים בכוכבית הינה וולונטרית בלבד, אולם, ללא הזנתם לא תתאפשר השתתפות המשתתף בפרויקט – למעט צפייה באתר הפרויקט. הנתונים שאינם מסומנים בכוכבית אינם נתונים אשר מחויב המשתתף למסור, על מנת להשתמש באתר הפרויקט.

6.12                        מוסכם ומובן למשתתף, כי השימוש באתר הפרויקט יאפשר להנהלת הפרויקט ו/או למי מטעמה לאסוף מידע על סוג הפעילות שבוצעה באתר הפרויקט על ידי המשתתף, לדוגמא: שירותים מועדפים, המרת פרחים, השתתפות בסקרים לשביעות רצון הלקוחות  (להלן: "מאגר הנתונים").  השימוש במאגר הנתונים על ידי הנהלת הפרויקט יעשה בכפוף לכל דין ובין היתר, לטובת המטרות הבאות: יצירת קשר שוטף עם הנהלת הפרויקט במידת הצורך, התאמה אישית של מבנה אתר הפרויקט וצורתו, שיפור ושדרוג אתר הפרויקט והשירותים המוצעים בו וכדומה.

6.13                        קניין רוחני וזכויות יוצרים - הנהלת הפרויקט הינה בעלת מלא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הפרויקט ובפרויקט עצמו – על כל הקשור בו במישרין ובעקיפין, ולרבות: עיצוב האתר, מבנה האתר, הטקסטים והמודעות המופיעות בו וכן קבצים ויישומים המופעים באתר. חל איסור מוחלט לעשות כל העתקה, הפצה, פרסום, הצגה, סקירה של העניינים המוגדרים בסעיף זה, לרבות ובמיוחד העתקה של הצעות ובקשות מאתר הפרויקט לאתרים אחרים.

6.14                        הנהלת הפרויקט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמצמם, לשנות, להרחיב, לפרק זמן קבוע או משתנה וכן לשנות בכל צורה ודרך את אופן השימוש והצגת המידע, בכל דרך שתבחר באתר הפרויקט ו/או בכל מקום אחר. ביצוע פעולות כנ"ל לא יקימו שום זכות  בפרויקט ו/או באתר הפרויקט למי מהגולשים ו/או המשתמשים באתר הפרויקט.

  1. בגין כל הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה, שומרת לעצמה הנהלת הפרויקט את הזכות לתבוע כל אדם ו/או תאגיד בגין כל נזק או הפסד אשר נגרם לה, במישרין או בעקיפין כתוצאה מן ההפרה, ולרבות את הוצאותיה.